Ingressos econòmics

Ingressos econòmics

Comparar anys
Any / codi2014 / E
Provisió actual3.803.755,00 € 100,00% del total
Euros per persona955,72 €
Provisió inicial3.803.755,00 €
Trimestre 10,00 €
Trimestre 20,00 €
Trimestre 30,00 €
Trimestre 40,00 €
Consultes1 consulta feta Nova consulta

Els ingressos pressupostaris es divideixen en tres blocs i en nou capítols:

 • Operacions corrents
 • Operacions de capital
 • Operacions financeres

Operacions corrents:

 • Impostos directes
 • Impostos indirectes
 • Taxes, preus públics i altres ingressos
 • Transferències corrents
 • Ingressos patrimonials

Operacions de capital:

 • Alienació d’inversions reals
 • Transferències de capital

Operacions financeres:

 • Actius Financers
 • Passius financers
Per entendre d'una manera simplificada aquests tres grups d'ingressos podem considerar
 • Operacions corrents: aquelles que van destinats a finançar les despeses ordinàries de l'ajuntament.
 • Operacions de capital: les que tenen com a destinació el finançament  d'inversió.
 • Operacions financeres: l'obtenció de recursos econòmics per equilibrar el pressupost destinats bàsicament a finançar inversions.

Ja hi ha una consulta feta sobre aquesta partida pressupostària
ConsultaFormuladaEstat
SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ AMPLIADA DEL PRESSUPOST DEL 201410-08-2014Consulta acceptada per l'OCA Hostalric