Despeses econòmiques

Despeses econòmiques

Comparar anys
Any / codi2014 / E
Provisió actual3.803.755,00 € 100,00% del total
Euros per persona955,72 €
Provisió inicial3.803.755,00 €
Trimestre 10,00 €
Trimestre 20,00 €
Trimestre 30,00 €
Trimestre 40,00 €
Consultes0 consultes fetes Nova consulta
Les despeses pressupostàries es divideixen en tres blocs i en vuit capítols:
 • Operacions corrents
 • Operacions de capital
 • Operacions financeres

Operacions corrents:

 • Despeses de personal
 • Despeses en béns corrents i de serveis
 • Transferències corrents

Operacions de capital:

 • Inversions reals
 • Transferències de capital

Operacions financeres:

 • Despeses financeres
 • Actius Financers
 • Passius financers

Per entendre d'una manera simplificada aquests tres grups de despesa podem considerar
 • Operacions corrents: les despeses de funcionament ordinari de l'ajuntament
 • Operacions de capital: la despesa fetes en inversions 
 • Operacions financeres: la despesa d'amortització i interessos de deute públic.

Encara ningú no ha fet una consulta a l'Ajuntament sobre aquesta partida pressupostària.
En vols fer tu una?