Pressupostos
Anys disponibles
Ingressos econòmics3.803.755,00 €
Actual

Executat
1. Impostos directes 1.864.071,00 €
49,01%
2. Impostos indirectes 22.000,00 €
0,58%
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 777.500,00 €
20,44%
4. Transferències corrents 741.646,00 €
19,50%
5. Ingressos patrimonials 26.400,00 €
0,69%
7. Transferències de capital 372.138,00 €
9,78%
Despeses econòmiques3.803.755,00 €
Actual

Executat
1. Despeses de personal 1.163.478,00 €
30,59%
2. Despeses corrents en béns i serveis 816.219,00 €
21,46%
3. Despeses financeres 36.605,00 €
0,96%
4. Transferències corrents 897.815,00 €
23,60%
6. Inversions reals 535.654,00 €
14,08%
9. Passius financers 353.984,00 €
9,31%
▲   pujar al principi